Планиране на управление на качеството - Въведение

Управлението на качеството, както подсказва името, е цялостният мониторинг на продукта, услугите или вътрешните процеси на всяка организация за цялостното й подобряване. Той гарантира, че има последователност в доставения продукт или услуга, така че всеки път, когато клиентското изживяване е с най-високо качество. Планирането на управлението на качеството не се ограничава само до продукта или услугата, но и до процесите и целите на организацията. Поддържането на еднаквост в целите, продуктите или услугите на организацията е основната функция на планирането на управление на качеството.

Целта за постигане на превъзходно планиране на управлението на качеството е да се постигне чрез класифицирането му в други четири категории, които включват планиране на качеството, контрол на сигурността и подобряване.

 • Планирането на качеството е най-важната стъпка в процеса на управление на качеството. Той помага за идентифициране на областите, които се нуждаят от подобрение, както и пътя и средствата за постигане на желаните цели. Той също така обхваща осигуряването на качество и контролира част от цялостното управление на качеството. По принцип планирането на управление на качеството е първата стъпка и дава пътна карта за следващите процеси.
 • Осигуряване на качеството е комбинацията от процеси, техники, които помагат при идентифицирането на средствата за постигане на желаното ниво на качество за определен продукт или услуга. Той помага за идентифициране на изоставането във вече установените процеси, така че целта за постигане на непоколебимо качество може да бъде постигната.
 • Контролът на качеството, както подсказва името, е компилирането на всички онези процеси на управление на качеството, които помагат за постигане на ниво на контрол в желаното ниво на зададените стандарти за качество и посочва всяко отклонение от същото. Той преглежда предимно качеството на продукта или услугата, за да провери дали е от зададените стандарти.
 • Подобряването на качеството е непрекъснат непрекъснат процес на управление на качеството, който продължава да се подобрява от време на време. С навлизането на технологиите в системата се въвеждат по-нови и подходящи методи за измерване на стандарти за качество, това е холистичен процес, който включва не само прилагането на по-нови системи от време на време, но и преоткриването на по-старите системи и продължава да намира по-добри методи. Организациите не могат да си позволят да останат в застой във функционирането си, те трябва да продължават да възстановяват по-старите процеси с нови подобрени версии.

Ръководство за най-добри практики за планиране на управление на качеството

За да се гарантира, че планирането на управление на качеството е плодотворен процес, съществуват определени най-добри практики, които ако се следват старателно, се превръщат в плавно плаване за всяка организация и не се приемат като задача, различна от рутинните функции на организацията.

 • Планирането на управлението на качеството е неразделна част от целите на организацията.
 • Мониторингът на процесите, а не хората е ключът към ефективен контрол на качеството
 • Систематичният подход за планиране на управление на качеството
 • Анализ на проблема, а не просто идентификация
 • Подобряването на качеството е непрекъснат процес на управление на качеството

Планирането на управлението на качеството е неразделна част от целите на организацията

Планирането на управлението на качеството не трябва да се възприема като функция, различна от рутинните процеси на организацията, това е непрекъснат процес, който трябва да се следва в ежедневната практика на организацията, а не да се поема отделно и след това да намира вратички във вътрешния процес, Много пъти служителите смятат, че това е пречка за тяхната работа, въпреки че това е неразделна част от цялостния процес за осигуряване на превъзходно качество на продукта.

Това е малък стъпка по стъпка процес, който гарантира, че по-късно не се откриват големи пропуски, които трябва да бъдат отстранени. Това е подходът да се пита непрекъснато как процесите могат да бъдат подобрени за по-добри резултати, а не кой може да постигне по-добри резултати. Той измества фокуса върху процеса на управление на качеството за отговор на трудни въпроси, а не върху хората. Важно е да се разбере, че качеството може да се измери количествено и трябва да се управлява на всяка цена.

Не е трудно да се управлява качеството, трудно е да останете затруднени с оплакванията на клиентите и да не знаете как да ги решите. За програмата за управление на по-добро качество е от съществено значение да се документират всеки процес на управление на качеството, така че качеството да може да се измерва окончателно, а зададените конкретни стандарти да бъдат централно признати и достъпни за всички и всички в системата, като по този начин няма никаква неяснота в различните функции на програмата за управление на качеството и в целта, която компанията се опитва да постигне чрез планиране на управление на качеството.

Мониторингът на процесите, а не хората е ключът към ефективен контрол на качеството

Организациите са разбрали, че процесите се нуждаят от непрекъснато усъвършенстване, а не от хора. Всеки процес сам по себе си не е всеобхватно и не може да бъде перфектен. Вместо да оспорват хората за неефективните компании, сега се насочиха към запознаване подробно със собствените си процеси и се опитваха да открият вратичките в тях, да ги анализират подробно и да отстранят проблемите.

Сега компаниите разбират, че гладките и лесни процеси не само повишават скоростта и качеството на функциониране на организацията, но и доверието и лоялността на клиента, което води до допълнителен ориентиран към клиента подход. Те разбраха, че по този начин става колективна отговорност на всеки служител и вместо да се концентрират върху това да върша само моята работа или да знам само моята работа, служителите мислят за свършване на работата и познаване на процеса подробно.

Ефективната система за планиране на управление на качеството може да бъде приложена, когато всички участващи хора са част от процеса на решение, а не от проблема. Всеки участник, независимо дали той, служителите, клиентите или доставчиците, трябва да бъдат част от процеса на управление на качеството, а стандартите, определени от компанията за постигане на желаното ниво на качество, трябва да са в съответствие с всички заинтересовани страни. Участието от всеки сектор на екипа не само ще помогне за постигането на цялостно достъпна цел, но и за осъществяването му.

Систематичен подход за планиране на управление на качеството

Трябва да се следва систематичен подход за програмата за управление на качеството, като се гарантира, че най-доброто качество на клиента не може да бъде постигнато чрез качествени данни. Процесите и системите трябва да бъдат ясно анализирани, за да се гарантира, че се поддържа постоянно качество във всеки аспект на продукта или услугата. По този начин целите процеси се третират като цялостна система и те не са виждали полюси един от друг.

Всеки процес на управление на качеството, който е взаимосвързан, идентифицира аспектите на всеки един процес, е от съществено значение за подобряването на всяка организация, само тогава цялостният подход към програмата за управление на качеството може да бъде полезен. Вместо да обвинява хората, компанията трябва да се съсредоточи върху отстраняването на проблема и след това да обучи и мотивира хората да използват процесорните системи за управление на качеството по начин, който повишава производителността и уважаващо качество.

Компаниите трябва да бъдат проактивни в подхода си към намиране на някакви проблеми в началото, а не да намират начини да ги решат по-късно. Те трябва да са готови да следят всички развития от време и време и да продължават да документират всичко, да създават отчети, да ги преглеждат и анализират непрекъснато, за да осигурят по-качествена поддръжка. Подобен метод гарантира, че компаниите няма да се събудят един прекрасен ден до някакъв основен проблем, но ще продължат да решават незначителни проблеми от време на време, за да не се прехвърлят по-късно в основен проблем.

Планирането на управлението на качеството винаги е било част от рамката на организацията, в по-ранни времена се е извършвало под формата на инспекция на различните аспекти на производствения процес. В днешно време с навлизането на технологиите тя се трансформира в различни добре дефинирани теории, инструменти и практики, които водят до правилно и цялостно планиране на управлението на качеството. За да обоснове горното, нека вземем примера на Six Sigma, който е разработен само за установяване на разликите в производствените процеси в електрониката, предимно за Motorola Inc., докато днес Six Sigma е светият граал на планирането на управление на качеството и се използва в много индустрии и в няколко отдела.

Препоръчителни курсове

 • Обучение за сертифициране по управление на логистиката
 • Онлайн обучение по продажби
 • Обучение за онлайн сертифициране по управление на марки

Анализ на проблема, а не просто идентификация

Друг важен аспект на планирането на управление на качеството е анализът на проблемите. Контролът на качеството може да се упражнява само когато има ясен метод за задълбочен анализ на участващите процеси. Контролът на качеството може да се упражнява, когато процесите се анализират подробно за вероятното разсейване и се използват подходящи методи за контролната функция на планирането на управление на качеството.

Контролът на качеството е непрекъснат процес на управление на качеството и не може да бъде делегиран на определена функция или конкретно измерение на всеки производствен процес, той предполага инспекция и коригиране на всеки етап от производството, така че да се поддържа желаното ниво на качество. Прегледът на вече разпространената система редовно преминава дълъг път в решаването на незначителни проблеми само на ранните етапи.

Правилният анализ и преглед са от съществено значение за разбирането на причината за дадено изоставане, контрол на качеството или контрола на качеството, както обикновено се посочва, е процесът на управление на качеството, при който всеки продукт се изследва внимателно и анализира, така че на първо място да се установи всеки дефект за да могат да се вземат правилни и навременни решения. Всяко решение е ефективно само когато е взето разумно и се основава на реални факти и цифри, поради което за организациите от време на време се налага да събират данни и информация, за да ги анализират внимателно и да стигнат до необходимите заключения.

След като бъдат определени стандартите за качество, те трябва да бъдат съобщавани на всички екипи, така че те да знаят какво се очаква от тях, освен това стандартите за качество трябва да бъдат архивирани като ориентир за други ситуации, които биха могли да се появят в бъдеще, така че всички екипи да бъдат на същата страница и в системите няма неяснота.

Подобряването на качеството е непрекъснат процес на управление на качеството

Подобряването на качеството не е статично; тя е като безкрайна река, която продължава да тече. След анализ на данните и определяне на стандартите за качество, ролята на планирането на управление на качеството е да гарантира постигането на договорените цели. Това може да стане чрез съобщаване на зададените стандарти на всички заинтересовани страни, освен това стандартите за качество се определят в съответствие с обратната връзка от всички заинтересовани страни и всеки един от тях е еднакво ангажиран.

По този начин няма никаква неяснота в системата и всеки служител или производствена линия знае какво се очаква от тях, така че програмата за управление на качеството да се превърне в непрекъснат процес и да се постига всеки ден през различните участващи процеси. Непрекъснатото подобряване на качеството се нарича K aizen японски термин, въведен от Масааки Имаи в книгата му, озаглавена Кайзен. Kaizen основно се отнася до продължаващия процес на постоянно идентифициране на начините за постигане на контрол на качеството на всяко ниво на организацията от върха до дъното на йерархията.

Прилага се за всички процеси на организацията на всеки етап от логистика, монтажни линии, закупуване и дори за всички заинтересовани страни, т.е. нейните служители и доставчици. Основно целта му е постигане на постно производство, т.е. елиминиране на всички отпадъчни процеси от системата, така че производството да е безпроблемно и с най-малко постижими разходи с максимални ползи и максимални стандарти за качество.

Той също така включва постигането на стандартите за качество, поставени на базата на факта, че разходите и времето, както и обхватът на съответната услуга, не се влияят неблагоприятно и планирането на управление на качеството се превръща в универсален подход, при който се вземат предвид разходите и други ползи.

Планирането на управление на качеството или Общото управление на качеството, обикновено наричано TQM, е обширна област, която гарантира, че стандартите за качество не само се задават, гарантират, контролират, но и се постигат и непрекъснато се преразглеждат от време на време. Тя не трябва да се разглежда като функция, отделна от организацията, но е неразделна част от цялостната стратегия и подход на организацията. В тази епоха на свиващи се маржове компаниите не могат да избегнат инвестициите в програма за управление на качеството, а тя се превърна в съществена част от тяхната корпоративна стратегия.

В него участват всички заинтересовани страни, участващи в процеса на управление на качеството, тъй като тя не е система, различна от системата, но много голяма част от нея. В крайна сметка, служителите са тези, които трябва да постигнат зададените стандарти и трябва да работят за постигането на зададените стандарти, които биха допринесли за цялостното развитие на компанията като цяло.

Препоръчителни статии

Ето няколко статии, които ще ви помогнат да получите повече подробности относно планирането на управление на качеството, така че просто преминете през линка.
 1. 5 най-добри инструменти за управление на ефективността на служителите
 2. Топ 10 мита за управление на проекти
 3. Топ 10 полезни дейности за управление на времето за повишаване на вашата продуктивност
 4. 9 важни начина за подобряване на управлението на веригата за доставки